REPERCUSSIONS DE LES MODIFICACIONS EN EL RÈGIM DE L’ASSEGURANÇA MÈDICA OBLIGATÒRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET

Amb efectes 1 de setembre i per a la temporada 2015-2016, la Federació Catalana de Bàsquet ens ha notificat les variacions que s’han produït en el sistema d’Assegurança Esportiva Obligatòria (l’Assegurança) que han de disposar tots els esportistes (jugadors, entrenadors i directius) que adscrits als Clubs que participen en les seves condicions.

El fet més rellevant es l’augment de la quota que correspon a l’assegurança mèdica inclosa a cada llicència federativa de jugador/entrenador/directiu, i la introducció de una mena de taxa per a la tramitació dels expedients d’assistència mèdica en base a l’Assegurança.

A continuació els detalls

  1. AUGMENT DE LA QUOTA DE L’ASSEGURANÇA INCLOSA A LA LLICÈNCIA FEDERATIVA PER EQUIPS PISTA GRAN.

La quota de l’Assegurança individual s’ha incrementat en les darreres temporades de la manera que es veu a continuació:

Temporada Cost Asseg. Mini (€) per llicència Cost Asseg. Gran (€) per llicència
2012-13 4,5 43,89
2013-14 10 46
2014-15 15 56
2015-16 15,5 85

L’augment respecte de la darrera temporada ha estat doncs de 29.-€, passant dels 56.-€ fins els 85.-€

Aquest increment afecta a les llicències dels equips de “pista gran”, es a dir des de categoria “Pre Infantil” fins a “Sènior”, que en el nostre club representa 14 dels 22 equips federats.

Un cop analitzat l’impacte econòmic sobre el pressupost de la temporada 2015-2016, la Junta acorda efectuar els ajustos necessaris per tal de no repercutir aquest cost a les famílies. En conseqüència, malgrat el notable impacte econòmic, no s’incrementaran les quotes mensuals que es paguen al Club.

  1. Nou protocol d’assistència mèdica en cas d’accident en partits i entrenaments

El protocol establert per l’asseguradora i la Federació ha variat respecte d’altres temporades. S’instruirà als entrenadors sobre el detall del seu funcionament, sense perjudici de que la informació estarà disponible també a la pàgina web.

Com a novetat, es diferència entre assistència Urgent i assistència Ordinària. En tots dos casos cal trucar prèviament per informar de l’accident. L’operadora ens indicarà el Centre Mèdic al qual es pot acudir.

CALDRÀ INFORMAR AL CLUB A TRAVÉS DEL FORMULARI ESTABLERT A LA PÀGINA WEB www.basquetclaret.com de l’assistència sol·licitada

El detall del protocol d’actuació es facilitarà a la web: www.basquetclaret.com . El Club prestarà el recolzament necessari en les tramitacions administratives en front de la Federació.

  1. Establiment taxa per tramitació expedient

Per últim com a novetat per enguany s’ha establert per la Federació una mena TAXA per tramitació del comunicat d’assistència. En aquest sentit, el Club no pot assumir la despesa corresponent a aquests costos de tramitació, per la qual cosa el mateix serà repercutit a la persona que hagi gaudit de l’assistència.

 El cost de tramitació de cada comunicat d’accident és:

  • Urgències: 20 .-€
  • Ordinari: 8.-€

 Pagament de la taxa:

  1. Els imports indicats hauran de ser pagats per cada usuari del servei mèdic.
  2. La Federació cobrarà del Club els imports corresponents.
  • Un cop pagats pel Club, procedirem a repercutir les quantitats que corresponguin a cada jugador en el següent rebut mensual.