Eleccions 2018

De conformitat amb la normativa vigent d’aplicació i els Estatuts del Club, es comunica la CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB. Es fa constar, que aquesta nova convocatòria es produeix per haver quedat desertes de candidatures les dos prèvies convocatòries d’eleccions a la Junta Directiva dels passats mes de març i novembre de 2017.

A tal efecte s’informa:

1. CÀRRECS A ESCOLLIR. REQUISITS:

Els càrrecs a escollir són els corresponents a membre de la Junta Directiva. La candidatura que vulgui optar a l’elecció ha d’estar formada per un nombre de socis majors d’edat, no inferior a 5 ni superior a 11, i constituïda per un President, un o més Vice-Presidents, un Secretari, un Tresorer i un o més Vocals.

 • Per ser ELECTOR i CANDIDAT cal ser soci numerari . D’acord amb els Estatuts són socis numeraris totes les persones majors d’edat que siguin pares, mares o tutors legals dels jugadors que disposin de fitxa de competició en vigor amb la Unió Esportiva Claret.
 • L’ELECCIÓ dels membres de la Junta Directiva:
  • És per sufragi lliure, directe, igual i secret entre el socis numeraris que disposin de dret de vot, en unitat d’acte en Assemblea Ordinària i Extraordinària convocada a tal efecte pel proper dia 30 d’octubre de 2018.
  • L’elecció de membres de la Junta Directiva es per un període de 4 anys.
  • L’acreditació dels electors es farà mitjançant la presentació del DNI, Passaport ó Carnet de Conduir.

2. CALENDARI

 • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: fins el dia 27 d’octubre de 2018 (inclòs) .
 • La presentació de candidatura es farà mitjançant correu electrònic a l’adreça comunicacio@basquetclaret.com . La candidatura es considerarà correctament presentada en rebre el corresponent correu electrònic de confirmació.
 • A les candidatures haurà de figurar la relació dels seus components (amb un mínim de 5 membres i un màxim de 11) amb nom i cognoms, la designació del càrrec que cadascú hagi d’exercir (President, Tresorer, Secretari, Vocal.), i l’acceptació de formar part de la candidatura dels interessats.
 • El dia 28 d’octubre de 2018 es faran públiques les candidatures presentades.
 • En el cas de què es presenti vàlidament una única candidatura aquesta quedarà proclamada sense necessitat de celebrar eleccions.

3. VOTACIÓ-ELECCIONS

 • La votació entre les candidatures presentades es farà en unitat d’acte el dimarts 30 d’octubre a l’Aula d’Escacs del Pati Vell del Col·legi Claret de Barcelona (accés per carrer Sicília 333), en el marc de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària a celebrar en 1ª convocatòria a les 19,30 h i en 2ª convocatòria a les 20,00 hores. Els socis amb dret de vot s’hauran d’identificar en l’acte de la votació amb un document d’identitat oficial (DNI, Carnet de Conduir, Passaport).

Per qualsevol consulta en relació amb aquest procés electoral podeu adreçar-vos per correu electrònic a comunicacio@basquetclaret.com.
ESCUT

La Junta Directiva

Barcelona, 21 de setembre de 2018